Информация

Водени от основополагащите принципи в политиките за съхраняване на живота и здравето на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Министерство на образованието и науката в сътрудничество със социалните партньори – синдикати и работодателски организации, ангажират вниманието и волята си за разработване на национална програма, чрез която да реализират дейности по отношение на профилактиката и рехабилитацията на педагогическите специалисти, които в изпълнение на своите задължения ежедневно се грижат за живота и здравето на децата и учениците.

Чрез националната програма се предприемат действия относно здравната и трудово-медицинската политика по отношение опазване живота и здравето на педагогическите специалисти чрез предприемане на серия от мерки на физиологични режими на труд, почивка, профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти.

Политиката, следвана от всички съвременни модерни общества - за засилване ролята на профилактиката и превръщане на превенцията в основен фактор за борба с тежките, социално значими заболявания, като карциномите на млечната жлеза при жените и простатната жлеза при мъжете е във фокуса на внимание на програмата, идентифицирайки професията на учителите и другите педагогически специалисти, като една от рисковите професионални групи.

Качеството и ефикасността на образованието в голяма степен зависят от компетентността, мотивацията и творческия потенциал на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Характерът на професията изисква от учителите и другите педагогически специалисти да отделят време освен за училищна работа, за извънучилищни дейности и самоподготовка, участие, под различна форма в мероприятия, свързани с дейности на институцията в която работят.

Успешната професионална реализация в педагогическата дейност е невъзможна без наличието на добро психофизическо здраве и оптимални функционални и двигателни способности. При наличието на здраве учителите и другите педагогически специалисти може да изявят в цялост своите социално-личностни и професионално значими качества. В резултат на разнообразната педагогическа дейност на учителите и другите педагогически специалисти и естеството на педагогическия труд те натрупват умора, която се отразява на цялостното здравословно състояние. Особено ярко се проявиха и обогатиха тези тенденции в условията на пандемична криза.

Налице са всички белези на професионалния стрес и на професионалния дистрес, което води към сериозни опасности за здравето, характеризиращи не само нестабилност в нервно-психичното състояние, но и пораждащо и отключващо редица други соматични заболявания (диабет, различни костно-мускулни оплаквания в гръбначния стълб, шийните прешлени, смущения на дихателната, храносмилателната, ендокринната, отделителната и половата системи, опорно-двигателния апарат и очни заболявания).

Според Устава на Световната здравна организация “Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест и физически недъг“.


Цели на програмата

Опазване живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на здравословното състояние, превенция на рисковите социално значими и професионални заболявания на педагогическите специалисти и повишаване на грижата за качество на живот и благосъстояние.

Ранно диагностициране на възможните усложнения след прекаран Ковид-19 и ранно откриване на заболявания преди пълно разкриване на клинична симптоматика и насочване за лечение, както и предприемане на мерки за отстраняване на дълготрайните ефекти на заболяванията.

Осигуряване на условия за подкрепа на педагогическите специалисти, преминаващи през програми за рехабилитация за възстановяване на здравето на педагогическите специалисти с доказани заболявания.


Очаквани резултати

Подобряване на здравния статус, укрепване и повишаване на работоспособността на учителите и другите педагогически специалисти, което води към по-добро качество на живот и благосъстояние.

Намаляване въздействието на рисковите фактори на трудовата дейност на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, намален брой отсъствия от работа по здравословни причини и подкрепени педагогически специалисти и пълноценно включване в образователния процес.

Заявки от директори за възстановяване на разходите могат да се извършват в системата до 15.10.2021 г.
Заявки от ПРБ/РУО за възстановяване на разходите могат да се извършват в системата до 25.10.2021 г.